Specjaliści – psycholog, pedagog specjalny, pedagog, terapeuta, logopeda

Opiekę pedagogiczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich, Przedszkole Publiczne Nr 10) sprawują specjaliści:

pedagog szkolny, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny – mgr Jessica Dudek,

logopeda/neurologopeda – mgr Celina Młynek,

terapeuta pedagogiczny – mgr Alicja Sikora-Grynda,

nauczyciel specjalista – mgr Justyna Drupka.

Pedagog specjalny/pedagog szkolny zajmują się sprawami wychowania i profilaktyki. Głównym celem ich pracy jest dbanie o to, by proces wychowania i rozwoju dzieci przebiegał prawidłowo.

Od roku szkolnego 2012/2013 szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wymagającym takiej pomocy.

 

Szczegóły programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej można znaleźć TUTAJ.

Drogi uczniu zwróć się do specjalistów, gdy:

 • czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać.

Drogi rodzicu, zwróć się do specjalistów, gdy:

 • niepokoi cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz problem i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić.

Specjaliści prowadzą zajęcia:

 • emocjonalno – społeczne,
 • korekcyjno-kompensacyjne,
 • logopedyczne,
 • rewalidacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  Ważne numery telefonów:

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA:

SOS 800 12 12 12

116 111

DYŻURNET  (incydenty internetowe):

801 615 005

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ

Naszą szkołą opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie mieszcząca się w Rzeszowie przy ul. Rejtana 3,

Tel: 017 748 38 00,

email: biuro@ppp2.rzeszow.pl

strona internetowa: www.ppp2.rzeszow.pl

Rodzice mogą zgłaszać się indywidualnie po pomoc do pracowników poradni lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego. Nie jest wymagane skierowanie ze szkoły, jednak w przypadku problemów dydaktycznych wymagana jest opinia wychowawcy. Wnioski do poradni można otrzymać w gabinecie pedagoga szkolnego.

Wszystkie opinie, które rodzic chce złożyć w szkole, powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły, skąd trafią do pedagoga i wychowawcy. Z opiniami zapoznają się wszyscy nauczyciele uczący danego ucznia. Do szkoły należy składać oryginał opinii bądź jego kopię potwierdzoną przez szkołę.

 POMOC MATERIALNA

Warunki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późń. zm.); obecnie wynosi ona 600 zł.

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników szkół społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

 Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 •  oświadczenie o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Szkolnictwa Niesamorządowego i Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 7, tel. 17 875 4576, 17 875 4596.

 Termin i sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego;

 DOFINANSOWANIE OBIADÓW

Rodziny mogą ubiegać się o dofinansowanie obiadów szkolnych oraz o inne zasiłki rodzinne. Aby otrzymać ww. pomoc należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wszelkie informacje znajdują się na stronie ośrodka http://mopsrzeszow.pl/, email: sekretariat@mopsrzeszow.pl

Rodzice uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub orzeczenie o niepełnosprawności proszeni są o dostarczenie odpowiedniego dokumentu do sekretariatu szkoły.

Ośrodki, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów
 • SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie
 • Niebieska Linia (pomaga ofiarom przemocy w rodzinie) www.niebieskalinia.info tel. 801 12 00 02