Specjaliści – psycholog, pedagog specjalny, pedagog, terapeuta, logopeda

Opiekę pedagogiczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich, Przedszkole Publiczne Nr 10) sprawują mgr Jessica Dudek, mgr Joanna Stanio, mgr Natalia Grymuza.

Psycholog, pedagog specjalny, pedagog szkolny zajmują się sprawami wychowania i profilaktyki. Głównym celem ich pracy jest dbanie o to, by proces wychowania i rozwoju dzieci przebiegał prawidłowo.

Od roku szkolnego 2012/2013 szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wymagającym takiej pomocy.

 

Szczegóły programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej można znaleźć TUTAJ.

Drogi uczniu zwróć się do specjalistów, gdy:

 • czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać.

Drogi rodzicu, zwróć się do specjalistów, gdy:

 • niepokoi cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz problem i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić.

Specjaliści prowadzą również zajęcia emocjonalno – społeczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i rewalidacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

 

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ

Naszą szkołą opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie mieszcząca się w Rzeszowie przy ul. Rejtana 3,

Tel: 017 748 38 00,

email: biuro@ppp2.rzeszow.pl

strona internetowa: www.ppp2.rzeszow.pl

Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać się indywidualnie po pomoc do pracowników poradni lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego. Nie jest wymagane skierowanie ze szkoły, jednak w przypadku problemów dydaktycznych wymagana jest opinia wychowawcy. Wnioski do poradni można otrzymać w gabinecie pedagoga szkolnego.

Wszystkie opinie, które rodzic / uczeń chce złożyć w szkole, muszą zostać złożone w sekretariacie szkoły, skąd trafią do pedagoga i wychowawcy. Z opiniami zapoznają się wszyscy nauczyciele uczący danego ucznia. Do szkoły należy składać oryginał opinii bądź jego kopię potwierdzoną przez szkołę.

 POMOC MATERIALNA

Warunki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508); obecnie wynosi ona 528 zł.

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników szkół społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (wniosek dostępny poniżej),
 • zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 

Miejsce złożenia dokumentów

Oddział Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-021 Rzeszów, ul. gen. M. Langiewicza 15, tel. 178754639.

 Termin i sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 DOFINANSOWANIE OBIADÓW

Rodziny mogą ubiegać się o dofinansowanie obiadów szkolnych oraz o inne zasiłki rodzinne. Aby otrzymać ww. pomoc należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wszelkie informacje znajdują się na stronie ośrodka http://mopsrzeszow.pl/, email: sekretariat@mopsrzeszow.pl

Rodzice uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub orzeczenie o niepełnosprawności proszeni są o dostarczenie odpowiedniego dokumentu do sekretariatu szkoły.

Ośrodki, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów
 • SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie
 • Niebieska Linia (pomaga ofiarom przemocy w rodzinie) www.niebieskalinia.info tel. 801 12 00 02