Regulamin

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 IM. ORLĄT LWOWSKICH W RZESZOWIE

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 4 w Rzeszowie.

2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej od następnego dnia po inauguracji roku szkolnego, natomiast kończy wydawanie obiadów w ostatnim dniu nauki w danym roku szkolnym.

3. Posiłki wydawane są w godzinach: 11.15 – 11.30, 12.15 – 12.30 , 13.15 – 13.30 według harmonogramu i w trakcie lekcji – grupy świetlicowe – według harmonogramu.

4. Przygotowanie obiadów w dni dodatkowo wolne od nauki uzależnione jest od zgłoszenia dodatkowo do intendenta liczby chętnych uczniów do korzystania z posiłków w danym dniu.

§ 2

 UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

1) Uczniowie szkoły i chętni pracownicy szkoły po złożeniu deklaracji korzystania z obiadów na dany rok szkolny.

§ 3

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Przed przyjściem do stołówki uczniowie myją (dezynfekują) ręce.

2. Uczniowie powinni:

1) stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących, intendenta oraz personelu stołówki,

2) spokojnie poruszać się po stołówce szkolnej, dbając o bezpieczeństwo własne i innych,

3) zachować porządek przy odbiorze II dania oraz przy oddawaniu naczyń (do okienka podchodzić kolejno, bez przepychania), zupa podawana jest z wazy przez pracownika Zespołu,

4) zachowywać się cicho i kulturalnie,

5) konsekwencją zakłócenia porządku jest ustalenie przez intendenta innej pory spożycia posiłku przez ucznia oraz powiadomienie wychowawcy i rodziców o niestosownym  zachowaniu dziecka,

6) zachować porządek podczas spożywania posiłku (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),

7) po skończonym posiłku opuścić stołówkę.

3. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic.

4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.

5. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich, plecaków oraz wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego.

6. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce – szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos.

7. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej czuwają nauczyciele dyżurujący oraz wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie. 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. We wszystkich sprawach spornych, związanych z organizacją pracy stołówki, decyduje Wicedyrektor Zespołu.

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Zespołu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.