Nauczanie zdalne dla uczniów klas IV – VIII. Nauczanie stacjonarne dla uczniów klas I – III

Szanowni Państwo

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz rekomendacji organu prowadzącego w zespole od 04.05.2021 r.   do 14.05.2021 r. obowiązuje następująca organizacja pracy:

  1. Nauka w klasach I- III odbywa się stacjonarnie według dotychczasowego planu zajęć
  2. Przedłuża się zdalne nauczanie w klasach IV-VIII według dotychczas obowiązującego planu zajęć w wymiarze 0,5 h ( 30 min.) każda lekcja.
  3. Organizuje się konsultacje w porozumieniu z nauczycielami uczącymi przedmiotów, które obowiązują na egzaminie ósmoklasisty na terenie szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego i za zgodą rodziców.
  4. Olimpiady, turnieje i konkursy: w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwione będzie przeprowadzenie  olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.
  5. Opieka w świetlicach szkolnych. Szkoła podstawowa zapewnia dla uczniów klas I-III uczących się stacjonarnie funkcjonowanie świetlicy szkolnej ( 6.30 – 16.30) oraz odpłatne dożywianie w stołówce szkolnej.
  6. Wsparcie dla nauczycieli i uczniów. Zgodnie z zapowiedzią nauczyciele i uczniowie będą mogli skorzystać z wypożyczenia sprzętu komputerowego, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją i podpisaniu umowy w myśl Uchwały Rady Miasta Rzeszowa. 
  7. Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu, realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.
  8. Nauka zdalna realizowana będzie on-line za pośrednictwem Teams Office 365 oraz poprzez wysyłanie materiałów za pomocą dziennika elektronicznego w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020.493 ze zm.) w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.
  9. Przedszkole funkcjonuje stacjonarnie we wszystkich grupach przedszkolnych w reżimie sanitarnym.
  10. Uzgodniono organizację pracy z Radami Rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 i Przedszkola Publicznego  Nr 10 w dniu 28.04.2021 r. oraz przyjęto do stosowania przez RP szkoły i przedszkola w dniu 28.04.2021 r.

Zajęcia zdalne w poszczególnych klasach odbywają się na Office 365 – MS Teams

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie szkoły oraz poprzez e-dziennik.

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA ŚWIETLICĘ W OKRESIE COVID 19

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 26.11.2020

ZARZĄDZENIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OD 18.01.2021 

ZARZĄDZENIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OD 19.03.2021 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 29.03.2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 12.04.2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 19.04.2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 26.04.2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 04.05.2021

Dyrektor Zespołu

Maria Balawejder