Nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII

Szanowni Państwo

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz rekomendacji organu prowadzącego w zespole od 01.02.2021 r.   do 28.02.2021 r. obowiązuje następująca organizacja pracy:

  • Nauka w klasach I – III odbędzie się w trybie stacjonarnym według dotychczas obowiązującego planu zajęć.
  • Przedłuża się zdalne nauczanie w klasach IV – VIII według dotychczas obowiązującego planu zajęć w wymiarze 0,5 h ( 30 min.) każda lekcja.
  • Organizuje się konsultacje w porozumieniu z nauczycielami uczącymi przedmiotów, które obowiązują na egzaminie ósmoklasisty na terenie szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego i za zgodą rodziców.
  • Olimpiady, turnieje i konkursy: w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwione będzie przeprowadzenie  olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych jak i w procesie rekrutacji.
  • Opieka w świetlicach szkolnych. Od 18.01.2021 r. szkoła podstawowa zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej (6.30 – 16.30) oraz odpłatne dożywianie (w stołówce szkolnej) dla uczniów klas I-III, uczących się stacjonarnie (zapisanych do świetlicy szkolnej).
  • Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu, realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.
  • Wsparcie dla nauczycieli i uczniów. Zgodnie z zapowiedzią nauczyciele i uczniowie będą mogli skorzystać z wypożyczenia sprzętu komputerowego, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją i podpisaniu umowy w myśl Uchwały Rady Miasta Rzeszowa.
  • Nauka zdalna realizowana będzie on-line za pośrednictwem Teams Office 365 oraz poprzez wysyłanie materiałów za pomocą dziennika elektronicznego w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020.493 ze zm.) w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

Przedszkole funkcjonuje jak dotychczas.                                                          

Zajęcia zdalne w poszczególnych klasach odbywają się na Office 365 – MS Teams

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie szkoły oraz poprzez e-dziennik.

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 26.11.2020

ZARZĄDZENIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OD 18.01.2021 

Dyrektor Zespołu

Maria Balawejder