Zdalne nauczanie od 20.XII.2021r

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami oraz rekomendacji organu prowadzącego w zespole od 20.12.2021 r (poniedziałek) do 22.12.2021 r (środa) oraz od 03.01.2022 r (poniedziałek) do 05.01.2022r (środa) oraz 07.01.2022 r (piątek) (rezygnujemy z dodatkowego dnia wolnego), obowiązuje następująca organizacja pracy: 

Nauka w klasach I-VIII odbędzie się w trybie zdalnym według dotychczas obowiązującego planu zajęć w wymiarze 45 minut, w wyjątkowych przypadkach 30 minut i nie więcej niż 60 minut każda lekcja.

Nauka  zdalna realizowana będzie on-line za pośrednictwem MS TEAMS oraz poprzez wysyłanie materiałów za pomocą dziennika elektronicznego w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020.493 ze zm.) w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Świetlica szkolna będzie czynna od 6.30 do 16.30, tylko dla dzieci kl. I – III, których rodzice ze względu na wykonywane obowiązki służbowe, nie są w stanie zapewnić opieki.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dla uczniów szkoły, dzieci przedszkolnych i pracowników zespołu w związku z wystąpieniem COVID – 19 – od 15 grudnia 2021

Regulamin Zespołu na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty