Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie z dnia 04.10.2023 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900), § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się  dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych  w Szkole Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w roku szkolnym 2023/2024 w następujących terminach:

16.10.2023 r. (poniedziałek) – dzień po wyborach parlamentarnych

02.11.2023 r. (czwartek)

03.11.2023 r. (piątek)

02.05.2024 r. (czwartek)

14.05.2024 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

15.05.2024 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty

16.05.2024 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty

31.05.2024 r. (piątek)

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 3.

Zobowiązuję wychowawców poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 14  im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie do niezwłocznego poinformowania uczniów oraz ich rodziców o dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2023/2024.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zatwierdzone przez RP w dniu 13.09.2023 r. i 04.10.2023 r. oraz uzgodnione z RR w dniu 20.09.2023 r. i 04.10.2023 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie.