Egzamin Ósmoklasisty

Informacja dotycząca egzaminu ósmoklasisty

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

2 lipca 2021 r

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

9 lipca 2021 r.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

  1. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
  2. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

 

Struktura egzaminu

Przedmioty egzaminacyjne:

  • j. polski – dzień pierwszy – czas trwania 120 min.
  • matematyka – dzień drugi – czas trwania 100 min
  • j. obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski) – dzień trzeci – czas trwania 90 min

Uczniowie z opiniami i orzeczeniami mają dostosowane odpowiednio wymagania oraz przedłużony czas pracy:

  • j. polski – dzień pierwszy – czas trwania 180 min.
  • matematyka – dzień drugi – czas trwania 150 min
  • j. obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski) – dzień trzeci – czas trwania 135 min

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 Zakres sprawdzanych umiejętności jest zgodny z podstawą programową oraz określony w poszczególnych informatorach zamieszczonych na stronie:

http://www.oke.krakow.pl w zakładce – egzamin ósmoklasisty.

www.cke.gov.pl w zakładce egzamin ósmoklasisty

 

Przybory na egzaminie

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest używanie długopisów zmazywalnych.

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

Przydatne informacje