Nauka zdalna dla klas V – VIII

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RZESZOWIE w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dla uczniów szkoły, dzieci przedszkolnych
i pracowników zespołu w związku z wystąpieniem COVID – 19.

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami oraz rekomendacji organu prowadzącego w zespole od 27.01.2022 r. do 11.02.2022 r. w roku szkolnym 2021/22- obowiązuje następująca:

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU (zgodnie z obowiązującymi procedurami):

Nauka w klasach I-IV odbędzie się w trybie stacjonarnym, natomiast w klasach V-VIII odbędzie się w trybie zdalnym według dotychczas obowiązującego planu zajęć w wymiarze 45 minut, w wyjątkowych przypadkach 30 minut i nie więcej niż 60 minut każda lekcja.

Nauka  zdalna realizowana będzie on-line za pośrednictwem  MS TEAMS Office 365 oraz poprzez wysyłanie materiałów za pomocą dziennika elektronicznego w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020.493 ze zm.) w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.