Stypendia

Program stypendialny dla uczniów obejmuje:

Stypendium Primus

Warunki:
Stypendia Primus mogą być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych, którzy w danym roku szkolnym przystąpili do egzaminu końcowego danego etapu nauki i osiągnęli wynik egzaminu:
1) Ósmoklasisty – na poziomie co najmniej 95 %, liczonych jako średnia z przedmiotów obowiązkowych,

Wymagane dokumenty:
– wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 1 do wniosku,
– kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu:
a) ósmoklasisty, potwierdzającego spełnienie kryteriów przyznania stypendium, stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

Inne informacje:
Stypendium Primus przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Wysokość świadczenia stanowi co najmniej piętnastokrotność miesięcznej kwoty określonej dla Stypendium Zdolny uczeń dla:
1) uczniów klasy VII – w przypadku stypendium za wynik egzaminu ósmoklasisty,

Stypendium Mistrz

Warunki:
Stypendia Mistrz mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych.
Stypendia Mistrz mogą być przyznane uczniom, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
2) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
3) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, które uprawniają do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wymagane dokumenty:
– wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 2 do wniosku,
– kserokopia arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryteriów ubiegania się o stypendium Mistrz, stwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
– kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdobycie uprawnienia do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, stwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Inne informacje:
Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.
W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata konkursów, wymaganych do uzyskania stypendium, przyznaje się Stypendium Mistrz w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu.

Stypendium Zdolny Uczeń

Warunki:
Stypendia Zdolny uczeń mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem klas I – III szkoły podstawowej, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:
1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
2) uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej:
a) 5,80 – w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej,
b) 5,70 – w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej,
c) 5,60 – w przypadku uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowe,
d) 5,30 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych.
3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
4) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
5) uzyskali niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły, o których mowa w ust. 19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:
a) uzyskanie wysokiego miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół lub
b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo na rzecz środowiska szkolnego.

Wymagane dokumenty:
– wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 5 do wniosku,
– kserokopia arkusza ocen potwierdzającego spełnienie ww. kryteriów, stwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
Inne informacje:
Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.