Zarządzenie Dyrektora w sprawie dni wolnych

Zarządzenie

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RZESZOWIE

z dnia 21.12.2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), § 5 ust. 1 pkt 1* rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz § 11ge ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021 w następujących terminach:

1)    4 maja 2021 r.  – za 4 stycznia 2021 r.

2)    2 czerwca 2021 r.  – za 5 stycznia 2021 r.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Dyrektora z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

§ 3.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

2. Zobowiązuję wychowawców poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie do niezwłocznego poinformowania uczniów oraz ich rodziców                           o zmienionych w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         Dyrektor Zespołu